Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ­.........


Số:.......
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày...... tháng....... năm......
TỜ TRÌNH
Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở
(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập).......
Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố… (huyện….)……..
- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ pháp lý khác có liên quan……………
Chủ đầu t­ư (tên chủ đầu tư)……. đề nghị UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..có văn bản chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)……......với các nội dung chính sau đây:
1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):……………………..…..
2. Chủ đầu t­ư:
3. Hình thức đầu tư:
4. Mục tiêu đầu tư­:
5. Địa điểm xây dựng:
6. Diện tích sử dụng đất:
7. Quy mô dân số:
8. Mật độ xây dựng:
9. Hệ số sử dụng đất:
10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ công trình hạ tầng xã hội do chính quyền đầu tư:
11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:
Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:
- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng....... m2
- Nhà ở riêng lẻ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
- Căn hộ chung cư:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:
- Bán:......căn, với tổng diện tích sàn.......m2
- Cho thuê:.......căn, với tổng diện tích sàn.......m2
- Cho thuê mua....căn, với tổng diện tích sàn.......m2
13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:
14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.........m2 (nếu có):
15. Tổng mức đầu tư của dự án:
16. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):
17. Các đề xuất ưu đãi của Nhà nước (nếu có):
18. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:
19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:
20. Kết luận:
Chủ đầu tư­......... trình UBND tỉnh, thành phố (huyện...).... xem xét, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như­ trên,
- Lư­u:
Chủ đầu t­ư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn